domov projekti energetska izkaznica kontakt


ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Uvedba energetske izkaznice

V mesecu juliju 2013 je Slovenija uvedla obvezno izdajo energetskih izkaznic (EI). Uvedbo energetskih izkaznic stavb v drŇĺavah EU sta zahtevali Direktiva EPBD (2002/91/ES) in prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU). Energetsko izkaznico je v Sloveniji predpisal Energetski zakon (EZ-1), Ur. l. RS Ň°t. 17/2014, ki je zańćel veljati 22. 3. 2014.

Kaj je energetska izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski uńćinkovitosti stavbe s priporońćili za poveńćanje energetske uńćinkovitosti. Njen osnovni namen je podajanje informacije o porabi energije v stavbi, bistveni del so predlagani ukrepi za poveńćanje energetske uńćinkovitosti stavbe in izrabe obnovljivih virov energije. Z njo kupci in najemniki dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski uńćinkovitosti stavbe in s tem laŇĺjo odlońćitev pri nakupu ali najemu.

Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati kazalnike energijske uńćinkovitosti stavbe, referenńćne vrednosti, ki omogońćajo primerjavo in oceno energetske uńćinkovitosti stavbe. Sestavni del so priporońćila za stroŇ°kovno uńćinkovite izboljŇ°ave energetske uńćinkovitosti, razen pri novih stavbah in najemu.

Priporońćila za izboljŇ°anje energetske uńćinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi vzpodbuda za izvedbo najpomembnejŇ°ih ukrepov.

Stavbe, za katere je energetska izkaznica obvezna

Ko lastnik posameznega dela stavbe v veńćstanovanjski stavbi, za katero se lahko izda energetska izkaznica le za celotno stavbo, narońći izdajo energetske izkaznice, izdana energetska izkaznica velja za celotno stavbo.

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavbe ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku za obdobje enega leta ali veńć, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali zańćasnega prebivaliŇ°ńća.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predloŇĺiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Pri prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaŇ°evanju navedejo energijski kazalniki energetske uńćinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vloŇĺitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID).

V stavbah s skupno uporabno tlorisno povrŇ°ino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Vrste energetskih izkaznic

Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic:

Rańćunska energetska izkaznica, ki se dolońći na podlagi izrańćunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe, se izda za novozgrajene stavbe in obstojeńće stanovanjske stavbe.

Merjena energetska izkaznica, ki se dolońći na podlagi meritev rabe energije, se izda za obstojeńće nestanovanjske stavbe, ki so v uporabi vsaj eno leto.

Priporońćila za stroŇ°kovno uńćinkovite izboljŇ°ave energetske uńćinkovitosti so sestavni del energetske izkaznice za obstojeńćo stavbo, razen v primeru najema stavbe. Priporońćila, ki so podana v obliki generińćnih priporońćenih ukrepov, svetujejo lastniku obstojeńće stavbe, kako z gospodarnimi naloŇĺbami zmanjŇ°ati porabljeno energijo.

Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let, ńće se energetska uńćinkovitost stavbe spremeni.

Izdelava in izdaja energetskih izkaznic

Energetsko izkaznico lahko izdela neodvisni strokovnjak z licenco na zahtevo stranke.

Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetske izkaznice
Oskar Virag, univ. dipl. inŇĺ. arh.

Strokovnjak s 33 leti delovnih izkuŇ°enj s podrońćja projektiranja in izvedbe stanovanjskih, turistińćnih nastanitvenih in drugih objektov visokih gradenj, odgovorni projektant, revident in nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le¬†pooblaŇ°ńćene pravne osebe - izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister.

Register izdelovalcev in izdajateljev¬† vodi¬† Ministrstvo za¬†infrastrukturo in prostor. Izdelavo in izdajo energetske izkaznice lahko narońćite tudi v podjetju VIRES d.o.o..


Obrazec zahteve za izdelavo energetske izkaznice.